نمایندگی

نمایندگی لینوکس 1 ایران


 
209,200 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

8 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 ایران


 
319,300 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

18 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 ایران


 
430,700 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

40 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 ایران


 
544,500 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

80 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 ایران


 
655,900 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

100 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 ایران


 
826,800 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

180 هاست تعداد اکانت