هاست دانلود

هاست دانلود 1


 
78,000 تومان
ماهانه

25 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود 2


 
142,000 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود 3


 
194,000 تومان
ماهانه

75 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود 4


 
230,000 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود 5


 
522,000 تومان
ماهانه

250 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه

هاست دانلود 6


 
950,000 تومان
ماهانه

500 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک

40 گیگابایت پورت شبکه