نمایندگی

نمایندگی لینوکس 1 اروپا


 
209,200 تومان
ماهانه

5000 مگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

7 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 اروپا


 
319,300 تومان
ماهانه

10000 مگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

15 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 اروپا


 
430,700 تومان
ماهانه

15000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

20 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 اروپا


 
544,500 تومان
ماهانه

40000 مگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

30 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 اروپا


 
655,900 تومان
ماهانه

60000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 اروپا


 
826,800 تومان
ماهانه

100000 مگابایت فضا

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

80 عدد تعداد اکانت