نمایندگی

نمایندگی لینوکس 1 اروپا


 
209,200 تومان
月繳

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

8 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 2 اروپا


 
319,300 تومان
月繳

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

18 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 3 اروپا


 
430,700 تومان
月繳

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

40 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 4 اروپا


 
544,500 تومان
月繳

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

80 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 5 اروپا


 
655,900 تومان
月繳

50 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

100 هاست تعداد اکانت

نمایندگی لینوکس 6 اروپا


 
826,800 تومان
月繳

100 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

180 هاست تعداد اکانت