هاستینگ

لینوکس استاندارد 1 ایران


 
83,500 تومان
سه ماهه

500 مگابایت فضا

25 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 2 ایران


 
108,400 تومان
سه ماهه

1 گیگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 3 ایران


 
126,900 تومان
سه ماهه

2 گیگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 4 ایران


 
182,600 تومان
سه ماهه

5 گیگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 5 ایران


 
336,000 تومان
سه ماهه

10 گیگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 6 ایران


 
523,600 تومان
سه ماهه

20 گیگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده