هاستینگ

لینوکس استاندارد 1 ایران


 
64,000 تومان
سه ماهه

500 مگابایت فضا

25 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 2 ایران


 
77,000 تومان
سه ماهه

1 گیگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 3 ایران


 
93,000 تومان
سه ماهه

2 گیگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 4 ایران


 
133,000 تومان
سه ماهه

5 گیگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 5 ایران


 
247,000 تومان
سه ماهه

10 گیگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 6 ایران


 
381,000 تومان
سه ماهه

20 گیگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده