هاستینگ

هاست وردپرس 1 ایران


 
63,000 تومان
ماهانه

1.5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 2 ایران


 
94,200 تومان
ماهانه

3 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 3 ایران


 
108,300 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 4 ایران


 
185,300 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 5 ایران


 
272,700 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 6 ایران


 
402,300 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده