هاستینگ

هاست وردپرس 1 ایران


 
74,000 تومان
ماهانه

1.5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 2 ایران


 
112,900 تومان
ماهانه

3 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 3 ایران


 
129,800 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 4 ایران


 
224,500 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 5 ایران


 
332,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

هاست وردپرس 6 ایران


 
489,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده