هاستینگ

لینوکس استاندارد 1 اروپا


 
91,900 تومان
سه ماهه

500 مگابایت فضا

25 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 2 اروپا


 
119,300 تومان
سه ماهه

1 گیگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 3 اروپا


 
139,800 تومان
سه ماهه

2 گیگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 4 اروپا


 
201,000 تومان
سه ماهه

5 گیگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 5 اروپا


 
369,600 تومان
سه ماهه

10 گیگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس استاندارد 6 اروپا


 
576,000 تومان
سه ماهه

20 گیگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده