هاستینگ

لینوکس حرفه ای 1 ایران


 
214,300 تومان
شش ماهه

1 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 ایران


 
59,200 تومان
ماهانه

2 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 ایران


 
79,700 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 ایران


 
126,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 ایران


 
178,500 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 ایران


 
290,300 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده