هاستینگ

لینوکس حرفه ای 1 ایران


 
142,800 تومان
سه ماهه

1 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 ایران


 
186,000 تومان
سه ماهه

2 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 ایران


 
89,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 ایران


 
139,500 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 ایران


 
190,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 ایران


 
326,800 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده