هاستینگ

لینوکس حرفه ای 1 اروپا


 
164,400 تومان
سه ماهه

1 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 2 اروپا


 
213,900 تومان
سه ماهه

2 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 3 اروپا


 
102,400 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 4 اروپا


 
160,400 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 5 اروپا


 
218,500 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 6 اروپا


 
375,900 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

نامحدود پست الکترونیک

نامحدود پایگاه داده